top of page

Kies vanuit je Kracht - Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave en overeenkomst (hierna te noemen “de overeenkomst”), tussen Rianne Klein Geltink | The JOY Effect | Kies vanuit je kracht, gevestigd te Arnhem (hierna te noemen “Rianne Klein Geltink”), en een klant. Onder klant wordt verstaan een koper van een product, een afnemer van een dienst, een coach die de Toolkit en/of lesmateriaal aanschaft, of een affiliate partij waarmee een Affiliate overeenkomst is gesloten. 

 

1.2 De algemene voorwaarden maken een onverbrekelijk onderdeel uit van de betreffende overeenkomst en worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant op verzoek verstrekt. De overeenkomst kan schriftelijk of digitaal via de website worden afgesloten. 
 

1.3 De algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website (www.kiesvanuitjekracht.nl).
 

1.4 Als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar wat is bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Prijsopgaven en kosten

2.1 De kosten van de levering van een dienst of het aanschaffen van een of meer producten op de website van Rianne Klein Geltink, alsmede de kosten in verband met de uitvoering van een overeenkomst, worden in rekening gebracht bij en moeten betaald worden door de klant. 
 

2.2 Rianne Klein Geltink berekent, tenzij anders aangegeven of opgenomen in een voor de klant bestemde prijsopgave, de kosten van de dienst of het product volgens de door haar gehanteerde standaardprijslijst, die op de website van Rianne Klein Geltink staat vermeld. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. 
 

2.3 Rianne Klein Geltink kan niet aan haar prijsopgaven worden gehouden als de klant in redelijkheid kan begrijpen dat de prijsopgave, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Rianne Klein Geltink niet tot het verrichten van een gedeelte van de levering van de dienst of het product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige leveringen van diensten of producten.
 

2.5 De klant zorgt er voor dat alle gegevens, waarvan Rianne Klein Geltink aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan de klant kan begrijpen dat deze nodig zijn voor de levering van de dienst of het product, of het sluiten van de overeenkomst, aan Rianne Klein Geltink worden verstrekt. 
 

2.6 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Rianne Klein Geltink verstrekte informatie. 
 

2.7 Rianne Klein Geltink is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

 

Artikel 3 Levering producten en diensten

3.1 Rianne Klein Geltink mag de nakoming van de verplichtingen opschorten of de levering stopzetten, als de klant de betalingsverplichtingen uit de levering van de dienst of het product niet, niet volledig of niet op tijd nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst Rianne Klein Geltink omstandigheden verneemt die goede reden geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen, of als door vertraging aan de kant van de klant niet langer van Rianne Klein Geltink kan worden gevraagd dat zij de levering van de dienst of het product tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.
 

3.2 Als Rianne Klein Geltink tot opschorting of stopzetting overgaat, is zij op geen enkele manier verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enige wijze ontstaan.
 

3.3 Als de stopzetting aan de klant toerekenbaar is, heeft Rianne Klein Geltink recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen directe en indirecte kosten.

Artikel 4  Bedenktijd voor consumenten

4.1 De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. 
 

4.2 Producten die op verzoek en naar specificaties van de klant op maat zijn gemaakt en persoonlijk zijn, kunnen nooit worden geretourneerd of geannuleerd, en zijn uitgezonderd van herroepingsrecht/bedenktijd.
 

4.3 De bedenktijd geldt uitsluitend voor aankopen door consumenten en niet voor zakelijke klanten.

 

Artikel 5  Pre-order

5.1 Indien producten en/of diensten als pre-order door de klant besteld worden, is de bij deze pre-order vermelde leverdatum altijd een indicatieve datum. Rianne Klein Geltink streeft er naar om het product en/of de dienst op deze datum te leveren aan de klant, maar kan indien op enige wijze vertraging ontstaat of er onvoorziene omstandigheden zijn, op geen enkele wijze aan deze datum gehouden worden dan wel aansprakelijk worden gesteld. Dit is ook van toepassing indien door de klant reeds (een deel van) de koopprijs is voldaan.

 

Artikel 6  Overmacht

6.1 Rianne Klein Geltink is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting tegenover de klant als zij daarbij gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en die ook niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daarmee in de wet en jurisprudentie wordt bedoeld, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rianne Klein Geltink geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Rianne Klein Geltink haar verplichtingen niet kan nakomen.

 

Artikel 7  Betaling en incassokosten

7.1 Afspraken voor levering van diensten moeten minimaal 24 uur voor de geplande afspraak op werkdagen worden afgezegd. Bij niet of niet op tijd afzeggen van de afspraak zal Rianne Klein Geltink de gereserveerde tijd volledig in rekening brengen.
 

7.2 Betalingen moeten op de door Rianne Klein Geltink aangegeven wijze telkens vooraf door de klant gedaan worden, tenzij anders is overeengekomen.
 

7.3 Als de klant in gebreke blijft met op tijd betalen van een openstaand bedrag, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag.
 

7.4 Bezwaren tegen de hoogte van een openstaand bedrag schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten over te betalen bedragen moeten binnen 7 dagen na factuurdatum bij Rianne Klein Geltink schriftelijk worden gemeld, anders wordt er vanuit gegaan dat de klant de factuur als juist heeft geaccepteerd. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan. 
 

7.5 Als de klant in gebreke of in verzuim is met het (op tijd) nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten om voldoening buiten rechte te krijgen voor rekening van de klant.

Betaling in termijnen

7.6 Indien de mogelijkheid tot betaling in termijnen van een product of dienst is overeengekomen, vindt betaling plaats op de overeengekomen betaalwijze en overeengekomen betaaldata. De te betalen bedragen en betaaldata worden door Rianne Klein Geltink bevestigd in de factuur en/of in de digitale bevestiging op de website. 
 

7.7 De betaaltermijnen zijn zogenaamde fatale termijnen. Dat houdt in dat als een termijn niet op de uiterste datum van de betaaltermijn is betaald, de klant in verzuim is. Dit betekent dat Rianne Klein Geltink het recht heeft om haar diensten direct op te schorten en/of om de overeenkomst met de klant te ontbinden.
 

7.8 Rianne Klein Geltink behoudt zich het recht voor om nog niet geleverde producten en diensten, waarvoor een betaling in termijnen is overeengekomen maar waarbij de klant in verzuim is met de betaling van één of meer termijnen, het product of de dienst (nog) niet te leveren totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien betaling van één of meer overeengekomen termijnen uitblijft, kan Rianne Klein Geltink tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. In dat geval zal zij reeds betaalde termijnen aan de klant terugbetalen onder inhouding van de kosten die gemaakt zijn met betrekking tot de vordering.
 

Artikel 8  Aansprakelijkheid

8.1 Als Rianne Klein Geltink aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. 
 

8.2 De aansprakelijkheid van Rianne Klein Geltink is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende factuur of aankoopprijs, en is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Rianne Klein Geltink afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft. 
 

8.3 Rianne Klein Geltink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
 

8.4 De op de website en/of door middel van diensten of producten verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een medisch, therapeutisch of ander professioneel advies of diagnose. Bij fysieke of mentale klachten dient de klant altijd een deskundige arts en/of therapeut te raadplegen.
 

8.5 Rianne Klein Geltink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op de website en/of door middel van diensten of producten verstrekte informatie,
 

8.6 Rianne Klein Geltink is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rianne Klein Geltink. 

Artikel 9  Intellectuele eigendom

9.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Rianne Klein Geltink alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, teksten, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen en modellen. 

9.2 Rianne Klein Geltink is eigenaar van alle rechten, titels en belangen met betrekking tot de website van Rianne Klein Geltink | Kies vanuit je kracht, het programma, de producten en de links. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: auteursrechten, handelsmerkrechten, contractuele en licentierechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten die bestaan en alle verlengingen en uitbreidingen daarvan.

Toolkit voor coaches

9.3 Het gebruik van alle materialen van de Toolkit voor coaches met bijbehorende Human Design Coaching Kaarten en (online) lesmateriaal is na aanschaf toegestaan binnen de coaching sessies of presentaties van de betreffende coach en ter verspreiding van Human Design kennis in de breedste zin. 
 

9.4 De teksten die zijn opgenomen in pdf format (Pdf boek) zijn bedoeld als verdieping ten behoeve van de klanten van de coach en niet bedoeld als informatieproduct voor verkoop aan derden. Slides uit de Toolkit die tijdens presentaties worden gehanteerd, kunnen naar eigen inzicht worden gevuld door de coach. 
 

9.5 Op alle producten en materialen dient altijd de naam, logo en website van Rianne Klein Geltink | Kies vanuit je kracht duidelijk kenbaar vermeld te zijn en aanwezig te blijven.
 

9.6 De inzet van producten en/of het delen van uitingen (in welke vorm dan ook, waaronder citaten) van Rianne Klein Geltink met derden is toegestaan, mits in oorspronkelijke vorm en context en onder vermelding van © Rianne Klein Geltink | Kies vanuit je kracht. 
 

9.7 Verkoop, doorverkoop of voor gebruik ter beschikking stellen (al dan niet tegen betaling) aan een derde van een aangeschafte Toolkit en lesmateriaal door een coach is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 

9.8 Bij afwijkend en/of veelvuldig gebruik of in geval van twijfel over de wijze van gebruik van producten, uitingen en/of materialen dient altijd vooraf overleg gepleegd te worden met Rianne Klein Geltink.
 

9.9 Vanwege de hoeveelheid tijd, voorbereiding en zorg die in de Toolkit is gestoken, is het niet mogelijk om deze te retourneren en vindt er geen restitutie van betaling plaats. Door de Toolkit aan te schaffen en/of het lesmateriaal te gebruiken stemt de coach er mee in dat de aankoop definitief is en dat er geen retour en/of restitutie mogelijk is. Rianne Klein Geltink accepteert geen stornering of terugbetalingsverzoek, van de coach of van een derde, uit hoofde van een betaling voor de Toolkit nu de coach voorafgaand aan de aankoop van de Toolkit kennis heeft genomen van de onderhavige algemene voorwaarden en daarmee heeft ingestemd.

Artikel 10  Affiliate overeenkomst

10.1 Voorwaarden en bepalingen zoals vastgelegd in de tussen de klant als affiliate partij en Rianne Klein Geltink gesloten Affiliate overeenkomst prevaleren boven hetgeen in de onderhavige algemene voorwaarden is bepaald in geval van tegenstrijdigheid. Indien zich een situatie voordoet die niet in de voorwaarden en bepalingen van de Affiliate overeenkomst is geregeld, zijn de onderhavige algemene voorwaarden integraal van toepassing.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsverhoudingen waarbij Rianne Klein Geltink partij is, is Nederlands recht van toepassing. 
 

11.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland te Arnhem.

 

Rianne Klein Geltink | Kies vanuit je kracht BV | The JOY Effect 

Rianne Klein Geltink 
Bouwmeesterstraat 10
6821 GT Arnhem
hello@kiesvanuitjekracht.nl
KvK nummer 90990072


14 november 2023
©️ 2023 Rianne Klein Geltink | Kies vanuit je Kracht BV

bottom of page