top of page

Kies vanuit je Kracht - Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING | THE JOY EFFECT 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer je de website www.kiesvanuitjekracht.nl gebruikt, om informatie vraagt of een dienst afneemt, vraagt Rianne Klein Geltink | The JOY Effect | Kies vanuit je kracht (hierna ‘Kies vanuit je Kracht’) om persoonsgegevens. In deze verklaring lees je wat wij met jouw gegevens doen. Kies vanuit je Kracht gaat op een vertrouwelijke wijze met jouw persoonsgegevens om en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Jouw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan Kies vanuit je Kracht verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Soms verstrekken we gegevens aan bedrijven met wie we samenwerken. Met deze bedrijven zijn overeenkomsten gesloten die het verwerken van de gegevens volgens de AVG regelen.

 

Waarvoor?

Kies vanuit je Kracht gebruikt jouw persoonsgegevens

• voor het uitvoeren van opdrachten, waaronder het opstellen van persoonlijke Human Design Boeken, coaching, gespreksessies voeren, masterclasses geven en het toesturen van magazines

• voor het maken/wijzigen van afspraken en verstrekken van informatie

• voor de financiële afhandeling, waaronder facturering

• voor marketingdoelen

• om je te informeren over nieuwe ontwikkelingen van Kies vanuit je Kracht. Bijvoorbeeld met e-mails, via whatsapp, Instagram, Facebook of andere social media

 

Welke gegevens verwerken wij?

Onder andere jouw voor- en achternaam en adresgegevens, geboortedatum, geboortetijd en -plaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer en als dat nodig is je functie binnen de organisatie waar je werkt.

 

Grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken

• dit is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst

• er is een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening

• er is een wettelijke verplichting

• je geeft zelf toestemming 

 

Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

 

 

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats als dat nodig is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren of als wij gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten verstrekken. 

 

Leveranciers/derden

Als je als leverancier of derde met Kies vanuit je Kracht een contract afsluit en/of aan ons diensten/producten levert, registreren wij jouw naam, bedrijfsnaam, jouw contactgegevens inclusief telefoonnummer, emailadres en jouw functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met je kan worden gezocht. Deze gegevens leggen wij vast voor huidige en toekomstige leveranties of diensten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doelen. Dit is maximaal 7 jaar, tenzij dat langer moet op grond van een wettelijke verplichting. 

 

Beveiliging

Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.

 

Je hebt het recht om

• te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen (recht op inzage)

• onjuiste gegevens te laten aanpassen (recht op correctie)

• te verzoeken om verwijdering als gegevens niet meer nodig zijn of als je bezwaar maakt (recht op verwijdering en recht om vergeten te worden)

• te regelen dat gegevens aan iemand anders worden overgedragen (dataportabiliteit)

 

Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken of om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wij stellen bij zo’n verzoek altijd controlevragen om te controleren of je inderdaad de persoon bent die het verzoek doet.

Je ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.

 

Wijzigingen

Kies vanuit je Kracht kan de informatie en de tekst van deze privacyverklaring altijd aanpassen. Wij raden je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Klacht indienen 

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via haar website.

 

Contactgegevens/verwerkingsverantwoordelijke

Kies vanuit je kracht BV | Rianne Klein Geltink

Bouwmeesterstraat 10

6821 GT Arnhem

hello@kiesvanuitjekracht.nl

KvK nummer 90990072

14 november 2023

bottom of page